fbpx

Pravne napomene: Zaštita prava potrošača, privatnosti i opšti uslovi korištenja

Ovim aktom uređuju se uslovi zaštite prava potrošača, zaštita privatnosti i opšti uslovi korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi) odnosno reguliše pristup ili korišćenje proizvoda, aplikacija, web sajta ili sadržaja (u daljem tekstu: Usluga) koji pripadaju Allyes d.o.o. ili njegovim povezanim društvima i filijalama (u daljem tekstu: Allyes).

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uslove pre pristupa ili korišćenja Usluga.

Vašim pristupom i korišćenjem Usluga izjavljujete da ste pročitali, razumeli i da prihvatate navedene Uslove, čime se uspostavlja ugovorni odnos između Vas i Allyes-a i prestaju da važe bilo kakvi prethodni ugovori, sporazumi ili aranžmani bilo koje vrste između dve strane.

Allyes zadržava pravo da Uslove jednostrano promeni, obustavi pružanje Usluga ili bilo kojeg njihovog dela, u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga, a u skladu sa postupkom koji je opisan u ovim Uslovima. Vaš dalji pristup i korišćenje Usluga predstavlja Vaš pristanak izmena i dopuna Uslova.

Allyes zadržava pravo da Vam uskrati Usluge ukoliko niste ili prestanete da budete korisnik ENPay aplikacije.

1. USLUGA

Usluge predstavljaju savremenu tehnološku platformu, koja omogućava korisnicima ENPay mobilne aplikacije ili ENPay web sajta koji su u ugovornom odnosu sa Allyes-om da koriste mrežu autoputeva u online sistemu naplate.

Osim ako nije drugačije ugovoreno, podrazumeva se da su usluge Allyes-a dostupne isključivo registrovanim članovima.

LICENCA

U skladu sa ovim Uslovima, ukoliko ste registrovani član, Allyes Vam pruža ograničeno, neekskluzivno, opozivo, neprenosivo pravo da koristite Usluge kroz pristup i korišćenje mobilne aplikacije na Vašem uređaju, odnosno pristup i korišćenje web sajta, a takođe i kroz korišćenje bilo kog sadržaja, informacija i sadržaja koji Vam mogu biti stavljeni na raspolaganje, a u svakom slučaju isključivo za lične i nekomercijalne svrhe, osim ukoliko drugačije nije ugovoreno.

OGRANIČENJA

U toku primene ovih Uslova, odnosno korišćenja Usluga, Vi ne smete da:

 1. uklanjate logo, žig ili bilo koju oznaku autorskih ili srodnih prava iz bilo kog dela Usluga;
 2. prodajete, kopirate, distribuirate, nudite, rentirate ili na bilo koji drugi način komercijalno eksploatišete Usluge, osim ukoliko za to postoji izričita dozvola Allyes-a;
 3. menjate, modifikujete, dekomplajlirate ili rastavljate bilo koji deo Usluga;
 4. koristite bilo koji deo Usluga radi prikupljanja statističkih podataka, indeksiranja, istraživanja, odnosno ometate rad i funkcionalnost bilo kog aspekta Usluga;
 5. pokušate ili izvršite neovlašćeni pristup Uslugama čime se može ugroziti pružanje Usluga, bilo koji njihov deo, povezani sistem ili mreža.

USLUGE TREĆIH LICA

Usluge koje su predmet ovih Uslova mogu biti stavljene na raspolaganje i kroz servise i sisteme trećih lica koje Allyes ne može kontrolisati i čiju primenu ne može regulisati ovim Uslovima. Samim tim, saglasni ste da se na takvu primenu servisa i sistema mogu primeniti Uslovi korišćenja i Politika privatnosti koje će odrediti treća lica. U tom slučaju Allyes ne može i neće biti odgovoran za bilo koji proizvod ili uslugu koji budu pruženi od strane trećih lica.

Napominjemo da će se pod “trećim licima” u smislu ovih Uslova smatrati i Apple Inc. i Google Inc., ukoliko koristite Usluge putem razvijenih mobilnih aplikacija za Apple IOS i Android. Navedena treća lica nisu potpisnice ovih Uslova i nisu odgovorni za pružanje Usluga ili podrške na bilo koji način.

VLASNIŠTVO

Usluge, sva autorska prava, poslovne tajne, podaci kao i druga prava jesu i ostaju u isključivom vlasništvu Allyes d.o.o. Prihvatom Uslova dobija se ograničeno pravo korišćenja Usluga, kao što je opisano u prethodnim stavovima, ali ne i pravo upotrebe poslovnog imena i naziva Allyes-a, logoa, imena proizvoda ili robne marke ENPay.

2. KORISNIČKI NALOZI

IZJAVA O PRIVATNOSTI

Kako biste bili u mogućnosti da koristite sve aspekte Usluga morate se registrovati i napraviti sopstveni korisnički nalog putem ENPay mobilne aplikacije. Preduslov za registraciju je da imate najmanje 18 godina, odnosno da imate punu poslovnu sposobnost prema propisima Republike Srbije. Prilikom registracije Allyes zadržava pravo da u ovu svrhu prikuplja Vaše lične podatke kao što su: ime i prezime, jedinstveni matični broj građanina, adresa, broj mobilnog telefona, E-mail adresa, godine starosti, kao i informacije o validnom načinu plaćanja Usluga. Vaša obaveza je da vodite računa o tome da u toku celog korišenja korisničkog naloga vaši registrovani podaci budu tačni, odnosno aktuelni. Ukoliko pojedini aspekti Usluga ne budu dostupni usled registrovanih netačnih podataka, Allyes za to ne može biti odgovoran. Takođe, Vi ste odgovorni prema zakonskim propisima za sve aktivnosti koji se odvijaju na Vašem korisničkom nalogu i slažete se da ćete čuvati tajnost svojih korisničkih kredencijala, odnosno da nikome nećete otrkivati svoje korisničko ime i lozinku za pristup sistemu. Ne možete ovlastiti treća lica da koriste vaš korisnički nalog, niti ga možete na bilo koji drugi način prebaciti na treće lice. U nekim slučajevima će od Vas biti zatraženo da dostavite dokaz o identitetu kako bi Vam bila pružena Usluga, a nepostupanje po tom zahtevu može imati za posledicu uskraćivanje Usluge.

MREŽA I PRISTUP

Kako bi Vam bila pružena Usluga neophodno je da imate uređaj na kojem je omogućen pristup internetu. Prilikom korišćenja Usluga može Vam biti naplaćen usluga prenosa podataka prema cenovniku Vašeg mobilnog operatera.

Takođe, prilikom korišćenja Usluge software prati GPS lokaciju Vašeg mobilnog uređaja i prikuplja podatke o vašoj trenutnoj lokaciji. Korišćenjem Usluge pristajete na to da ovi podaci mogu biti prikupljeni i korišćeni samo u svrhe funkcionisanja aplikacije.

3. PLAĆANJE

Prihvatanjem ovih Uslova saglasni ste da za ćete za korišćenje Usluga morati platiti propisanu naknadu. Iskorišćene Usluge će se 2 puta mesečno sumirati (okvirno na 15-dnevnom intervalu) i ALLYES će vam putem registrovane email adrese dostaviti fakturu i specifikaciju potrošnje unutar tog perioda. Automatska naplata sa registrovanih platnih kartica će krenuti istog dana od 16h i trajaće narednih 5 dana. Iznos koji će Vam biti naplaćen sadrži sve takse i poreze koji su propisani važećim zakonskim propisima. Nakon perioda naplate ALLYES će klijentima koji su blagovremeno i u celosti izmirili svoje obaveze dodeliti popust definisan uredbom JP PUTEVI SRBIJE. 

PLATNE KARTICE

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje prihvatilac platnih kartica, Societe Generale Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Prilikom dodavanja platne kartice sa Vaše platne kartice će biti rezervisan 1,00 RSD radi verifikacije kartice, nakon određenog vremena (do 7 dana) ova vrednost će biti vraćena.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije/Vaša banka izdavalac, a koji Allyes-u u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene i one koju možete videti na vašem bankovnom izvodu.

CENA

Allyes će vršiti naplatu Usluga prema unapred istaknutom cenovniku. Allyes zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni ustanovljeni cenovnik, ali uz obavezu da novi cenovnik odmah istakne na svom web sajtu, kao i da o tome obavesti korisnike.

POLITIKA REKLAMACIJE

U slučaju da vam je naplaćena usluga koja nije izvršena u skladu sa ovim ugovorom, vi ste ovlašćeni da uputite reklamaciju pisanim putem: na email podrska@enpay.rs, odnosno poštom: Allyes d.o.o, Milutina Milankovića 134g, 11070 Beograd, ili usmenim putem: telefonskim razgovorom na br. 0646481377, 0645996122, 0646596739 ili ličnim pristupanjem u poslovnicu.

Po svim reklamacijama će biti postupljeno u zakonskim rokovima.

POVRAĆAJ NAPLAĆENIH SREDSTAVA

U slučaju povraćaja sredstava koje ste platili nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Allyes je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun vlasnika platne kartice.

4. UPOZORENJA, OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI, OBEŠTEĆENJE

Allyes nije privredni subjekat registrovan za upravljanje mrežom autoputeva i prateće opreme. Allyes pruža usluge distribucije ENP tagova i naplate putarina u online sistemu.

U skladu sa tim, Allyes ne daje garancije u vezi sa kvalitetom infrastrukture na kompletnoj mreži autoputeva, dostupnošću Usluga bez prekida, sigurnosti na autoputevima. Prihvatanjem ovih Uslova saglasni ste da Vi snosite kompletan rizik koji proizilazi iz korišćenja Usluga.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Allyes nije odgovoran za indirektne, slučajne, kaznene ili posledične štete (npr. propuštena dobit, gubitak podataka, povrede, materijalna oštećenja) koje mogu nastati u toku ili u vezi sa korišćenjem Usluga. Allyes takođe neće biti odgovoran za štetu koja nastane: a) usled trenutne nemogućnosti da koristite Usluge ukoliko je nemogućnost posledica Vaše greške; b) usled kašnjenja ili propusta u pružanju Usluge, ukoliko su propusti uzrokovani višom silom, odnosno nepredvidljivim okolnostima.

Ograničenja navedena u ovom odeljku Uslova nemaju za cilj isključenje ili izmenu Vaših prava kao potrošača koja su zagarantovana pravnim sistemom Republike Srbije.

NAKNADA ŠTETE

Prihvatanjem ovih Uslova saglasni ste da ćete Allyes-u nadoknaditi svu štetu, uključujući i advokatske troškove i sudske postupke, koja proistekne iz: a) Vašeg korišćenja Usluga mimo ustanovljenih pravila; b) kršenjem bilo koje odredbe ovih Uslova; c) zloupotrebom poverljivih podataka; d) kršenjem prava bilo koje treće strane.

5. PRIHVATLJIVO KORIŠĆENJE I PONAŠANJE

Prihvatanjem ovih Uslova slažete se sa tim da ne smete koristiti Usluge na način koji je uznemiravajući, uvredljiv, protivpravan, preteći, štetan, uvredljiv, narušava nečiju privatnost ili je na bilo koji drugi način napoželjan, u suprotnosti sa zakonom ili podzakonskim propisima.

Pored toga, slažete se sa tim da nećete koristiti Usluge za:

 1. upload, prenos ili distribuiranje bilo kakvog softvera čiji je cilj da ošteti ili izmeni softverski sistem ili podatke;
 2. slanje neželjenih ili nametljivih reklamnih poruka, promotivnih materijala, spam poruka, nepristojnog ili uvredljivog sadržaja, lančanih E-mail poruka ili bilo kojeg drugog vida neželjenih poruka;
 3. prikupljanje i obradu informacija o drugim korisnicima Usluga bez njihovog pristanka;
 4. ometanje ili remećenje rada servera ili mreže povezane sa Uslugama;
 5. neovlašćeni pristup Uslugama preko drugih računarskih sistema ili mreža;
 6. uznemiravanje ili ometanje u korišćenju drugih korisnika Usluga.

Allyes zadržava pravo da istraži konkretne situacije i preduzme odgovarajuće mere protiv Vas ukoliko se utvrdi da ste u toku korišćenja Usluga na bilo koji način povredili odredbe ovih Uslova. Pod odgovarajućim merama podrazumeva se mogućnost privremene suspenzije odnosno trajne deaktivacije korisničkog naloga kao i pokretanje pravnih postupaka.

Takođe, Allyes zadržava pravo da sarađuje sa državnim organima i da im, na njihov zakonom propisan zahtev, dostavi odgovarajuće informacije koje se tiču korisničkog naloga, uključujući sledeće: IP adresu, informacije o internet saobraćaju sa Vašeg uređaja, korisničkoj arhivi i slično.

6. PROMENA USLOVA KORIŠĆENJA

Allyes zadržava pravo da u bilo kom trenutku promeni ove Uslove korišćenja. Allyes takođe zadržava pravo da otkaže, modifikuje, obustavi ili u potpunosti prekine sa pružanjem Usluga korisniku, pošto je o tome prethodno obavestio korisnika na adekvatan način najmanje 30 dana pre otkaza.

Allyes će objaviti sve promene Uslova na svom web sajtu i u okviru ENPay mobilne aplikacije najmanje 30 dana pre stupanja promena na snagu. Do momenta stupanja na snagu izmena primenjivaće se prethodne odredbe Uslova. Za nove korisnike odmah će se primenjivati nove odredbe Uslova.

7. REŠAVANJE SPOROVA

Prihvatom ovih Uslova slažete se sa tim da će svaki spor između Vas i Allyes-a, koji se javi u toku korišćenja ili u vezi sa Uslugama, biti rešen sporazumno, dijalogom između dve strane. Ukoliko pak do sporazumnog rešenja nije moguće doći, svaka strana u sporu zadržava pravo da pokrene odgovarajući vansudski ili sudski postupak pred nadležnim državnim organima Republike Srbije, a u cilju zaštite prava za koje strana smatra da je ugroženo ili povređeno.

Vansudsko rešavanje sporova

Postupak pred vansudskim telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu.

Allyes je obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova pred telom.

Uslovi pokretanja, toka i okončanaj vansudskog spora uređeni su Zakonom o zaštiti potrošača.

8. TRAJANJE I RASKID

Ovi Uslovi stupaju na snagu odmah nakon Vašeg prihvatanja istih i imaju ostaju na snazi za vreme korišćenja Usluga.

9. KORISNIČKI SERVIS

Za sva pitanja u vezi sa ovim Uslovima i njihovom primenom, možete se obratiti korisničkom servisu putem E-mail adrese office@allyes.global.

Allyes će pokušati da odgovori na sve zahteve u razumnom vremenskom roku, u skladu sa zakonskim odredbama.

10. UKUPAN SPORAZUM

Ovi Uslovi korišćenja, uključujući Opis Usluge kao i Izjavu o privatnosti, predstavljaju celokupan i isključivi sporazum između kompanije Allyes i Vas, kao krajnjeg korisnika.

Allyes d.o.o.
Milutina Milankovića 134g, 11000 Beograd
Tax ID No. 111176103
Registration No. 21437000

www.enpay.rs
Tel: +381 11 450 27 85
office@allyes.global

POLITIKA REKLAMACIJE

U slučaju da vam je naplaćena usluga koja nije izvršena u skladu sa ovim ugovorom, vi ste ovlašćeni da uputite reklamaciju pisanim putem: na email podrska@enpay.rs, odnosno poštom: Allyes d.o.o, Milutina Milankovića 134g, 11070 Beograd, ili usmenim putem: telefonskim razgovorom na br. 0646481377, 0645996122, 0646596739 ili ličnim pristupanjem u poslovnicu.

Po svim reklamacijama će biti postupljeno u zakonskim rokovima.

Obavestenje
enpaz_logo